Usługi

Szkolenia BHP i ppoż.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. Art.4 właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu zapewniając ich ochronę przeciwpożarową jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Art. 4 pkt.2 mówi, że czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Firma ANNOCHRON oferuje możliwość przeprowadzenia pełnego szkolenia przeciwpożarowego prowadzonego przez specjalistę posiadającego wszelkie wymagane do tego uprawnienia. Celem szkoleń jest przygotowanie osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy oraz przygotowanie ich do realizacji przedsięwzięć mających zapewnić ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Kurs ma także przygotować absolwentów do wykonywania czynności wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. Uczestnicy kursów zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

  • organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
  • podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
  • zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
  • ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.
  • zachowania się podczas pożaru i ewakuacji.