Usługi

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana w obiektach bądź ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, lub:

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3 (nie dotyczy budynków inwentarskich),
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m3;
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m2.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego podlega okresowej aktualizacji, nie rzadziej niż raz na 2 lata, a także gdy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Dokument ten oprócz określenia zasad postępowania pracowników w przypadku zagrożenia, uwzględnia szczegółowo charakterystykę danego obiektu, jego przeznaczenie, stopień bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi, podstawowe zasady prewencji przeciwpożarowej, itp. Nasza firma oferuje opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla każdego rodzaju obiektu. Proponujemy również Państwu opracowanie analiz zagrożenia pożarowego obiektów oraz opracowywanie planów i warunków ewakuacji.