Usługi

Naprawy i konserwacje

Aby gaśnice i inny podręczny sprzęt gaśniczy funkcjonowały w sprawny i niezawodny sposób muszą być poddawane okresowym przeglądom technicznym, konserwacjom lub remontom. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z właściwymi Polskimi Normami, z odnośną dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok (dotyczy to także hydrantów).

Niezależnie od obowiązujących okresowych przeglądów, poddaniu czynnościom konserwacyjnym wymagają też gaśnice wyposażone w manometr, w przypadku gdy jego strzałka znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali oraz gaśnice, które były w jakikolwiek sposób uruchamiane. Konserwacji należy też poddać gaśnice, w których zerwano plomby umieszczane przez producenta lub konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli lub na zaworze bezpieczeństwa, gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (przecięty wąż, ogniska korozji) oraz nie posiadają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań.

Przeglądy i konserwacje z reguły wykonujemy w siedzibie u klienta. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowosci kwalifikujących gaśnice do naprawy lub legalizacji zbiornika zabieramy sprzęt do warsztatu celem wykonania koniecznych czynności. Na całość procesu przeglądu i konserwacji składają się następujące etapy:

  • sprawdzenie stanu ogólnego zbiornika - powłoka lakiernicza, brak wgnieceń, kontroli terminu badań UDT,
  • sprawdzenie osprzętu, ładunków, naboi,
  • kontrola elementów z tworzyw sztucznych lub elementów gwintowanych na obecność uszkodzeń,
  • kontrola sprawności urządzeń zabezpieczających, wyzwalająco-przerywających oraz drożności kanałów i przewodów, ew. wymianie uszczelnień i uszczelek,

W ramach naprawy natomiast, przeprowadza się demontaż i montaż sprzętu, wymianę środka gaśniczego, czyszczenie, malowanie i badanie wytrzymałościowe zbiornika oraz znakowanie sprzętu.

Możliwe jest również dostarczenie gaśnic do siedziby naszej firmy i wykonanie ich przeglądu na miejscu. Przy niewielkiej ilości sztuk przegląd i legalizacja odbywa się "od ręki".